تارنمای دکتر فريده عصاره
English
صفحه آغازين
معرفی
سوابق علمی
فهرست انتشارات
پيوندها
تماس با ما

دانشگاه شهيد چمران اهواز دکتر فريده عصاره
استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی
دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
دانشگاه شهيد چمران اهواز
خوش آمدید

در اینجا قصد دارم ضمن معرفی مختصر خود، کانال ارتباطی نزدیکتری با کلیه همکاران ارجمند و بویژه دانشجویان عزیز در داخل و خارج از کشور برقرار نمایم. تقاضاهای این دانشجویان جهت دریافت کپی، یک مقاله و یا فهرست انتشارات اینجانب و نیز مراجعات شخصی و علاقمندی آنان به داشتن اطلاعاتی در خصوص عرصه های آموزشی و پژوهشی مورد علاقه اینجانب، مرا بر آن داشت تا این اطلاعات را برای آنان قابل دسترس تر نمایم.